foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 20
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 48
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 50
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 87
ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : P6112002003) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 96
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 102
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมูที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 148
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านห้วยอูน หมู่ที่ 2 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 146