foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตรฺ(ท้องฟ้าจำลอง)ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม.ภายใน อบจ.ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 439
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไร่ ม.4-บ้านกล้วย ม.2 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 436
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก-บ้านสองแควปินหวาน ม.5 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 438
โครงการจัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนธารณะหนองกระทิงและภายในพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 427
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบปุง ม.3 ต.ท่าผา-บ้านแม่ฮาม ม.7 ต.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 438
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพรประสิทธิ์ ม.17 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 516
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงซ่อม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงซ่อมเครื่องจักรกลของ อบจ. เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 444
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสันทราย ม.1 - บ้านเหล่า ม.2 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร -บ ้านดอนธรรม ม.3 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 466
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านนาเงิน ม.8-บ้านปันเต้า มท.7 ต.แม่สัน-บ้านทุ่งเกวียน ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 435
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านต้นผึ้ง ม.5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา - บ้านสันทราย ม.1 ต.เวียงตาล-บ้านโฮ้งทะล้า ม.11 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 456