foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ทอง ม.6 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 193
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนางแตน ม.1-บ้านใหม่ ม.2-บ้านสบปุง ม.3 ต.ท่าผา-บ้านเกาะคา ม.5 ต.เกาะคา-บ้านนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 187
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ต๋ำใต้ ม.14 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 181
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่งหลวง ม.15 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 184
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านวังนิมิต ม.17-บ้านห้วยก้อด ม.2 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 171
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านเป๊าะ ม.5 ต.บ้านโป่ง-บ้านใหม่เจริญสุข ม.8 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 175
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่กองปิน ม.6 ต.บ้านขอ-บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 174
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านศาลาหลวง ม.6 ต.ศาลา อ.เกาะคา-บ้านลำปางกลางตะวันออก ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 190
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านวังเลียบ ม.5 ต.บุญนาคพัฒนา-บ้านปงชัย ม.11 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 159
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเลียบลำน้ำแม่ตาล เชื่อมระหว่างบ้านหัววัง ม.5 ต.เวียงตาล-บ้านปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 159