foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายหลวง) บ้านไร่นาน้อย ม.5 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 194
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งงิ้ว ม.6 ต.วอแก้ว-บ้านล้อง ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 174
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบจาง ม.6 ตำบลนาสัก-บ้านนาสันติราษฎร์ ม.6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 156
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึกหนองบัว บ้านโป่ง ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 171
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำเหมืองฮ่องลี่ ช่วงไหลผ่านบ้านศรีหลวงเหนือ ม.9 บ้านหลวง ม.1 บ้านเชียงหมั้น ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 156
โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยแม่วะ บ้านด่าน ม.2 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 184
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกลาง ม.6 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 182
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างบ้านสันป่าสัก ม.2 ต.ใหม่พัฒนา - บ้านนางเหลียว ม.4 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 196
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่หล่ายท่า ม.2 ต.วังซ้าย-บ้านห้วยเกี๋ยง ม.1 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 179
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่ม่า บ้านสบม่า ม.10 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 172