foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านป่าแหน่ง ม.3 ต.วังแก้ว-บ้านห้วยกันทา ม.7 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 170
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านนาคต ม.3-บ้านปง ม.2 ต.ป่าตัน-บ้านท่ากลาง อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 185
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านทุ่งกล้วย ม.5 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 181
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่งอน ม.5-บ้านร่องเห็ดพัฒนา ม.8 ต.บ้านแหง-บ้านทุ่งโป้ ม.6 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 178
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านไฮ ม.3-บ้านเปียงใจ ม.4 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 187
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านลุ่มกลาง ม.2 ต.แม่สัน-บ้านเวียงใต้ ม.2 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 171
โครงการเสริมผิวจรกรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ลป 2021 บ้านฮ่องลี่-บ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 156
โครงการก่อสร้างถนนคอนเรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านล้อง ม.2-บ้านหลิ่งก้าน ม.3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 176
โครงการก่อสร้างเมรุที่ประชาชน ใช้ร่วมกัน(เมรุ)ในเขตพื้นที่ตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 151
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลทุ่งงาม-ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านนาบอน ม.2-บ้านทุ่งงาม ม.1-บ้านดอนงาม ม.8-บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม-บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 168