foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านร่องเคาะ ม.9-บ้านทุ่งฝูง ม.4 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 166
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเวทีถาวร ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 213
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาต๋ม ม.2 ต.บ้านก่ิว-บ้านโป่งแน่น ม.4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 157
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านถ้ำ ม.1-บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ ม.15 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 231
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัก ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 179
โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านปง ม.2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 164