foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตรฺ(ท้องฟ้าจำลอง)ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม.ภายใน อบจ.ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 430
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไร่ ม.4-บ้านกล้วย ม.2 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 436
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านต้นผึ้ง ม.5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา - บ้านสันทราย ม.1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 576
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก-บ้านสองแควปินหวาน ม.5 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 407
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบปุง ม.3 ต.ท่าผา-บ้านแม่ฮาม ม.7 ต.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 393
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกลาง ม.6 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 449
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาเงิน ม.8-บ้านตันเต้า ม.7 ต.แม่สัน-บ้านทุ่งเกวียน ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 386
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านต้นผึ้ง ม.5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา - บ้านสันทราย ม.1 ต.เวียงตาล-บ้านโฮ้งทะล้า ม.11 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 409
โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายลำห้วยไซบ้านหนองบัว ม.7 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 487
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านต้นมื่น ม.8 ต.บ้านโป่ง อ- ทางหลวงชนบท ลป1005 บ้านสบเอิม อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 424