foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ทอง ม.6 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 156
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ต๋ำใต้ ม.14 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 173
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่งหลวง ม.15 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 146
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านศาลาหลวง ม.6 ต.ศาลา อ.เกาะคา-บ้านลำปางกลางตะวันออก ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 172
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านเป๊าะ ม.5 ต.บ้านโป่ง-บ้านใหม่เจริญสุข ม.8 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 151
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านกองปิน ม.6 ต.บ้านขอ-บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 159
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านวังนิมิต ม.17-บ้านห้วยก้อด ม.2 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 163
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านวังเลียบ ม.5 ต.บุญนาคพัฒนา-บ้านปงชัย ม.11 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 151
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายหลวง) บ้านไร่นาน้อย ม.5 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 150
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเลียบลำน้ำแม่ตาล เชื่อมระหว่างบ้านหัววัง ม.5 ต.เวียงตาล-บ้านปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 166