foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งงิ้ว ม.6 ต.วอแก้ว-บ้านล้อง ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 142
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงหนองบัว บ้านโป่ง ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 169
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบจาง ม.6 ตำบลนาสัก-บ้านนาสันติราษฎร์ ม.6 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 163
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำเหมืองฮ่องลี่ ช่วงไหลผ่านบ้านศรีหลวงเหนือ ม.9 บ้านหลวง ม.1 บ้านเชียงหมั้น ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 158
โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยแม่วะ บ้านด่าน ม.2 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 167
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่หล่ายท่า ม.2 ต.วังซ้าย-บ้านห้วยห้วยเกี๋ยง ม.1 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 158
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอดอัดแน่นบ้านนาคต ม.3 -บ้านปง ม.2 ต.ป่าตัน-บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ ม.7 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 165
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่ม่า บ้านสบม่า ม.10 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 166
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านป่าแหน่ง ม.3 ต.วังแก้ว-บ้านห้วยกันทา ม.7 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 156
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านทุ่งกล้วย ม.5 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 144