foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่งอน ม.5-บ้านร่องเห็ดพัฒนา ม.8 ต.บ้านแหง-บ้านทุ่งโป้ ม.6 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 169
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านไฮ ม.3-บ้านเปียงใจ ม.4 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 155
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านลุ่มกลาง ม.2 ต.แม่สัน-บ้านเวียงใต้ ม.2 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 161
โครงการก่อสร้างเมรุที่ประชาชน ใช้ร่วมกัน(เมรุ)ในเขตพื้นที่ตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 155
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านร่องเคาะ ม.9-บ้านทุ่งฝูง ม.4 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 160
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัก ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 149
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาต๋ม ม.2 ต.บ้านก่ิว-บ้านโป่งแน่น ม.4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 166
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพรประสิทธิ์ ม.17 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 161
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านสัก ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 160
โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านปง ม.2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 160