foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานและโรงซ่อม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสานักงาน และ โรงซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 411
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 2021 บ้านฮ่องลี่ - บ้านสาแพะ อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 470
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านวังนิมิต หมู่ที่ 17 - บ้านห้วยก้อด หมู่ที่ 2 ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 459
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนางแตน หมู่ที่ 1 - บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 - บ้านสบปรุง หมู่ที่ 3 ตาบลท่าผา - บ้านเกาะคา หมู่ที่ 5 ตาบลเกาะคา - ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 446
การก่อสร้างทานบดินห้วยแม่วะ บ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 460
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตาบลวิเชตนคร อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 461
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2 ตาบลใหม่พัฒนา - บ้านนางเหลียว หมู่ที่ 4 ตาบลลาปางหลวง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 466
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านล้อง หมู่ที่ 2- บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ตาบลหนองหล่ม อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 460
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9 ตาบลใหม่พัฒนา - บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 448
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 27.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร พื้นที่ 1,086 ตารางเมตร พร้อมเวทีถาวร ภายในสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 398