foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลนาครัว - บ้านนากว้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 447
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์) บริเวณอ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เขต 2 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียดตามแบบเปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 377
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังควาย หมู่ที่ 6 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 459
โครงการจัดซื้อสนามเด็กเล่นแบบพลาสติกกลางแจ้งชุดโดมคู่ สไลเดอร์ 3 ราง จำนวน 3 ชุด ติดตั้ง ณ สวนธารณะหนองกระทิง อ.เมือง ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 419
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 48 รายการ เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 511
โครงการส่งเสริมการตลาดชุมชนย้อนยุควิถีล้านนา เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 468
โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 450 ลบ.ม. เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 473
โครงการจัดซื้อยาง CMS-2H จำนวน 25 ถัง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 447
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 481
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมหล็ก บ้านสบเป๊าะ ม.3 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 440