foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านแม่อางน้ำล้อมฯ สัญญาเลขที่ 232/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 227/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ 231/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ปาน บ้านสบปาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 230/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดห้วยแม่สุข บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 228/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 182/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 จุด เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชตหมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร – บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ 229/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่มั่ง บ้านศาลาน้อย หมู่ที่ 7 – บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 225/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังสำราญ – ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 1102 แม่พริก-เถิน ช่วงบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 223/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามสัญญาเลขที่ 222/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10