foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 - บ้านแม่เกี๋ยง หมู่ที่ 7 ตำบลสบป้าด - บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0004 บ้านสบต๋ำ - บ้านแม่กึ๊ด ช่วงบ้านสบต๋ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานแม่วังฝั่งขวา บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 396/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 388/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง ช่วงบ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 395/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 299/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0043 บ้านแม่ตีบ – บ้านงิ้วงาม ช่วงบ้านแม่ตีบหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 350/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขอ – บ้านถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 376/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
สัญญาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 373/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1