foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 บ้านสบลืน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 56/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านเสด็จ ทำการก่อสร้าง ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 53/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนลาดยาง สาย ลป.1102 สัญญาเลขที่ 57/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
สำเนาสัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 55/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 54/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
สำเนาสัญญาจ้างโครงการขุดสระน้ำบริเวณศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 51/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
สำเนาสัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านเสด็จ หมู่ที่ 5 – บ้านลูใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 50/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านดอนธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลใหม่พัฒนา – บ้านจู๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 49/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
สำเนาสัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0060 บ้านฮ่องลี่ – บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 48/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
สำเนาสัญญาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สัญญาเลขที่ 47/2564 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5