foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

องค์กรแห่งการพัฒนาและ บริการสาธารณะแบบบูรณาการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านไหล่หิน – บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 213/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0072 บ้านปากบอก – บ้านแม่งาวใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 203/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ - บ้านผาลาด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 202/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ(สระเก็บน้ำ) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 206/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 205/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 – บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 210/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0021 บ้านฮ่อม-บ้านสบเป๊าะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 209/2652 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย ช่วงบ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 204/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 212/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบอม – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 208/2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
Copyright © 2019 Copyright ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง Rights Reserved.