foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำเหมืองสาธารณะ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างสร้างเลขที่ 22/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลำน้ำงาว บ้านข่อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 24/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ขอส่งสำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างฌาปนกิจสถานแบบเปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 1 จุด และห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง บ้านแม่หลง หมู่ที่ 1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 23/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาใบสั่งจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 18/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สำเนาสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,000 ซีซี หรือกำลังขับสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สัญญาซื้อขายเลขที่ 20/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
สำเนาสัญญาซื้อขายรถตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน สัญญาซื้อขายเลขที่ 21/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ 4/2566 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1