foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาสัญญาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ ช่วงไหลผ่านบ้านเด่น หมู่ที่ 8 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ 247/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 244/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
สำเนาสัญญาซื้อขาย รถขุดดินขนาดเล็ก (รถตีนตะขาบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ 245/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) สัญญาเลขที่ 242/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
สำเนาสัญญาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านน้ำโท้งอุดมพร หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 238/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 12
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 243/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำป เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายหลวงท้องถิ่น สายลป.ถ. 1-0006 บ้านเกาะคา – บ้านแม่ฮาม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเล เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0034 บ้านห้างฉัตร – บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14