foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 205/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 12
สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน โครงการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) จังหวัดลำปางปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 40 (สี่สิบ) เครื่อง สัญญาเลขที่ 235/25 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ โครงการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) จังหวัดลำปางปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 33 (สามสิบสาม) เครื่อง สัญญาเลขที่ 234/25 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านแม่อางน้ำล้อมฯ สัญญาเลขที่ 232/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 227/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 20
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ 231/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ปาน บ้านสบปาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 230/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 20
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดห้วยแม่สุข บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 228/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 182/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 จุด เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 29
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชตหมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร – บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ 229/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18