foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่มั่ง บ้านศาลาน้อย หมู่ที่ 7 – บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 225/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังสำราญ – ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 1102 แม่พริก-เถิน ช่วงบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 223/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 24
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามสัญญาเลขที่ 222/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 21
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งจักรยานบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 221/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 21
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร – บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 226/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 219/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนพหลโยธินสายกรุงเทพ – ลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่6 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 218/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 22
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจัง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 216/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 24