foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระ (หลวง) บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 215/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 26
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวงเหล็ก ห้วยแม่เลียบ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 213/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 23
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยฮ่องลี่ บ้านนากว้าว หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 212/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 26
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 214/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 27
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านดอน หมู่ที่ 10 – บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง สัญญาเลขที่ 207/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 25
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก – บ้านสบเติ้น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 211/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 31
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 032 – 53 – 0001 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 209/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0039 ตำบลแจ้ซ้อน – ตำบลเมืองปาน ช่วงบ้านสบลี หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 210/25 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 17
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 205/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 208/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 31