foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะจง ณ ศูนย์การเรี เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ 202/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาสัก – บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 203/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 26
สำเนาสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยทำการ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และปรับปรุง ราวระเบียงและราวกันตกชนิดสแตนเลส 2. ปรับปรุงต่อเติม และติดตั้งผนังและประตูทางเข้า – ทางออก บริเวณข้างห้อ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างลานจอดรถภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ 200/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 25
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 2 – บ้านโชคชัย หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 197/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านไร่ หมู่ที่ 8 – บ้านกาด หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 198/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0024 บ้านหนองละคอน – บ้านใหม่จำบอน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 196/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 31
สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1 – 0020 บ้านดอนไฟ – บ้านห้วยมะเกลือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 195/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
สัญญาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7 – บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 194/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 29