foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทลาน คสล. และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่191/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 38
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองวัวแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 190/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 37
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 188/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง – บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 184/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 189/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 187/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร เชื่อมตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 186/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 40
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 – บ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 – บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 185/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 – บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง – บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 183/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 31
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0028 พหลโยธิน – วัดม่อนพระยาแช่ อำเภอเมืองลำปาง จังห เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34