foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม ม.9 ต.นาครัว-บ้านนากว้าว ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 151
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุดอดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหลุด ม.6 ต.นาครัว-บ้านวังเงิน ม.9 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 139
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสันป่าสัก ม.2 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา-บ้านโฮ่งทะล้า ม.11 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 137
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านฟ่อน(ห้วยหล่อ) ม.2 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง -บ้านม่อนแสนศรี ม.6 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 143
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านก้อม ม.1-บ้านสบไร่ ม.9 -บ้านหนองมุงพัฒนา ม.10 ต.หัวเสือ-บ้านผาลาด ม.6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 156
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านค่ากลาง ม.2-บ้านค่าหลวง ม.4 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 137
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก ม.5-บ้านสถานี ม.4-บ้านแม่ฮาว ม.3 ต.ห้างฉัตร-ถนนสายทาง ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 132
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งสะแกง ม.2 ต.บ้านขอ-บ้านดอนแก้ว ม.2 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 137
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านไฮ ม.3-บ้านเปียงใจ ม.4 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 140
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไหล่หิน ม.2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 148