foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาสัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ยามใต้ หมูที่ 9 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 179/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 23
สำเนาสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ 5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 178/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กม.688 – 689 (ถนนพหลโยธิน) ความกว้าง 40 เมตร จุดที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 กม. (ถนนจามเทวี ช่วง กม.3+400 – 3+500) ความก เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 260
สำเนาสัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านนาปราบ หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ – บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 38
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 174/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 38
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ่านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 – บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 – บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 175/256 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง – บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 172/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงกาพัฒนา หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 169/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 36
ลงประกาศสำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 167/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 31
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปาน – บ้านดินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 160/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34