foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอันแน่นบ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 162/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 29
สำเนาสัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านดงม่อนกระทิง หมู่ที่ 6 – บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 161/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านโฮ้งทะล้า หมู่ที 11 ตำบลยางคก อำเภอห้างฉัตร เชื่อมทางไปวัดถ้ำขุมทรัพย์ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 166/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 44
สำเนาสัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 165/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 40
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกว๋าว – บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 164/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 32
สำเนาสัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0016 บ้านนากว้าวกิ่ว – บ้านหัวทุ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 163/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
สำเนาบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0016 บ้านนากว้าวกิ่ว – บ้านหัวทุ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง บันทักแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงตาล เชื่อมบ้านปันตา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 168/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 27
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแป้นเหนือ หมู่ที่ 1 – บ้านป้านใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 158/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0018 บ้านน้ำโท้ง – บ้านท่าแหน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 156/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28