foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำเนาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสบปาน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองปาน – บ้านข่วงกอม หมู่ที่ 9 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 145/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 – บ้านสบหก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 159/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 27
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน – บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 155/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0015 บ้านปง – บ้านกิ่วหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 154/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 36
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านศรีลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 152/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 31
สัญญาจ้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 142/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 38
สำเนาสัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0017 บ้านท่าแหน – บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 146/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 37
สัญญาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 149/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 29
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 144/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35
สัญญาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0032 บ้านหัวทุ่ง – บ้านทุ่งม่านใต้ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ 125/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 37