^Back To Top

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สถิติผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลฯ

873785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
156
689
3455
863278
12396
13470
873785

Your IP: 172.71.222.50
2024-04-21 05:54

เอกสารเพิ่มเติม:  

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2554

New11 

              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ" หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้ รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่าง เต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานราชการที่ดำเนินตามแนวทางของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 ได้ออกระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2554

 เอกสารเพิ่มเติม:  

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2554

 

 

ปรับปรุงข้อมูล โดย : นายจักรพงษ์ กาวงศ์