^Back To Top

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สถิติผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลฯ

925176
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
925
633
6295
910100
23840
21937
925176

Your IP: 172.70.43.47
2024-06-23 19:09

 Chart new2

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วิธีการปฏิบัติในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบหรือ 3 วิธีการดังนี้ 

1. ประเภทของข้อมูล 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดประเภทของข้อมูลไว้ ดังนี้ 
          (1.1) ข้อมูลที่จัดไว้ให้ตรวจดู เป็นข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นแฟ้มเอกสารพร้อมให้ตรวจดูได้ทันที 
          (1.2) ข้อมูลที่จัดเตรียมให้เมื่อร้องขอ คือ ข้อมูลที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ตรวจดู ตามข้อ 1.1 หรือมีการจัดเก็บไว้ในรูปแบบอื่น ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม 
          (1.3) ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลตามมาตรา 14 แห่ง และ มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. เงื่อนไขการให้บริการ 
          (2.1) ข้อมูลข่าวสารที่ขอตรวจค้น ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วเท่านั้น มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดทำให้มีขึ้นใหม่ 
          (2.2) การจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารจะจัดทำสำเนาให้ 1 ชุด ต่อ 1 ข้อมูลข่าวสาร 
          (2.3) เจ้าหน้าที่อาจงดให้บริการ กรณีที่มีการขอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ซ้ำ หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

3. ขั้นตอนการใช้บริการ 
          (3.1) ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการจากบัญชีรายการข้อมูล ซึ่งให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
          (3.2) เขียนแบบคำร้องขอค้นข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (3.3) กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ตรวจดู เจ้าหน้าที่จะลงนามในแบบคำร้องเพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์ที่เป็นเจ้าของข้อมูลดำเนินการต่อ ให้ผู้ขอใช้บริการนำแบบคำร้องไปยื่นต่อผู้รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกองที่เกี่ยวข้องนั้น 
          (3.4) ข้อมูลที่เมื่อเปิดเผยแล้ว อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประโยชน์ส่วนรวม จะมีการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้ทราบภายใน 10 วันทำการ  โดยต้องให้เวลาที่ผู้นั้นมีโอกาสเสนอคำคัดค้านไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีผู้เสนอคำคัดค้าน ระยะเวลาการดำเนินการต้องปฏิบัติตามนัยมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 New11

  

 ปรับปรุงข้อมูล โดย : จักรพงษ์ กาวงศ์