^Back To Top

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สถิติผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลฯ

873774
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
689
3444
863278
12385
13470
873774

Your IP: 172.69.214.176
2024-04-21 05:22

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการสืบค้น :

กฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกประเภท

 - รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายการกระจายอำนาจ

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 - แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

- ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - 2569

- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

ระเบียบข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ระเบียบ อบจ.ลำปาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2554

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 )

 

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือ สำเนาเอกสารอื่นๆในการติดต่อราชการ

คู่มือการประเมิน ITA 2563/2564

- คู่มือการประเมิน ITA 2563

- คู่มือการประเมิน ITA 2564

- คู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)
law1 

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.. 2540 มาตรา58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

          ในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมี โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูก ต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่ง ขึ้นสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอัน ไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะ เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง

plan8

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการสืบค้น :

กฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกประเภท

 - รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายการกระจายอำนาจ

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 - แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

- ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - 2569

- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

 

New3

 

ปรับปรุงข้อมูล โดย นายจักรพงษ์ กาวงศ์