foto1
การพัฒนาและบริการสาธารณะแบบองค์รวม
foto1
เพื่อการสัญจร ที่ดีของประชาชน
foto1
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน
foto1
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
foto1
อุปกรณ์สำนักงาน
ลำปางยุคใหม่ สร้างสรรค์ เท่าทัน เท่าเทียม หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดลำปาง รวมถึง ประชาชน (People) และ ผู้อยู่อาศัย (Resident) ในพื้นที่นั้น ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนา และบริการสาธารณะแบบองค์รวม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างคุ้มค่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถกระจายการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในทุกพื้นที่เขตจังหวัด และทุกกลุ่มประชากรRead More...

เว็บไซต์จัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.ลำปาง เพื่อ...ลำปางยุคใหม่ โปร่งใส เท่าทัน เท่าเทียม

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านสบปุง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผา - บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 25 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง (ลป 51007/1979) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเลียบลำน้ำแม่ตาล บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านจามเทวี หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง - บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 12
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 72 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใข้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานอำนวยความปลอดภัยจราจรทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0001 บ้านศาลาไชย - บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7