foto1
การพัฒนาและบริการสาธารณะแบบองค์รวม
foto1
เพื่อการสัญจร ที่ดีของประชาชน
foto1
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน
foto1
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
foto1
อุปกรณ์สำนักงาน
ลำปางยุคใหม่ สร้างสรรค์ เท่าทัน เท่าเทียม หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดลำปาง รวมถึง ประชาชน (People) และ ผู้อยู่อาศัย (Resident) ในพื้นที่นั้น ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนา และบริการสาธารณะแบบองค์รวม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างคุ้มค่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถกระจายการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในทุกพื้นที่เขตจังหวัด และทุกกลุ่มประชากรRead More...

เว็บไซต์จัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.ลำปาง เพื่อ...ลำปางยุคใหม่ โปร่งใส เท่าทัน เท่าเทียม

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแอ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำห้วยแม่ยาม บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำพุบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนาฟาง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจามเทวี) สายบ้านหัววัง เชื่อมต่อถนนหลังที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 10 บ้านดอน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง – บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 22