^Back To Top

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

สถิติผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลฯ

491878
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
304
295
2230
486120
11657
31824
491878

Your IP: 172.70.34.26
2021-10-23 20:50

 มาตรา 7(4) กฏ มติ ครม.ข้อบังคับ คำสั่งฯ

 

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ

 

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมี สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

                          l1

 

เอกสารเพิ่มเติม : 

1.ร่างระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2544

2.ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

 3. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

 

 

โดย : จักรพงษ์ กาวงศ์