^Back To Top

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สถิติผู้ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลฯ

894104
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
344
145
889851
14705
18010
894104

Your IP: 172.71.222.104
2024-05-20 13:33

pao logo

 

            อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 38 มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือคำสั่งมิให้คัดค้านตามมาตรา 17 และคำสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 เพื่อให้มีระเบียบวิธีพิจารณาและวินิจฉัยให้มีองค์คณะในการพิจารณาคำอุทธรณ์โดยมีกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคำอุทธรณ์ คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

 

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย

 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เป็น ประธาน 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เป็น รองประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองกิจการสภา  เป็น กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ    เป็น กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองคลัง  เป็น กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง  เป็น กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  เป็น กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เป็น กรรมการ
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็น กรรมการและเลขานุการ
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 เอกสารเพิ่มเติ่ม : คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ 275/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 New13

 

 

 ปรับปรุงข้อมูล โดย : นายจักรพงษ์ กาวงศ์