foto1
การพัฒนาและบริการสาธารณะแบบองค์รวม
foto1
เพื่อการสัญจร ที่ดีของประชาชน
foto1
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน
foto1
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
foto1
อุปกรณ์สำนักงาน
ลำปางยุคใหม่ สร้างสรรค์ เท่าทัน เท่าเทียม หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดลำปาง รวมถึง ประชาชน (People) และ ผู้อยู่อาศัย (Resident) ในพื้นที่นั้น ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนา และบริการสาธารณะแบบองค์รวม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างคุ้มค่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถกระจายการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในทุกพื้นที่เขตจังหวัด และทุกกลุ่มประชากรRead More...

เว็บไซต์จัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.ลำปาง เพื่อ...ลำปางยุคใหม่ โปร่งใส เท่าทัน เท่าเทียม

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา - บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 30
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อบจ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคมเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 10-0071 บ้านทุ่งเป้า – บ้านผาแดง ช่วงบ้านผาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานบริหารศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ตุ๋ย บ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เชื่อมบ้านปงท่าขัว หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านจัวกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสมัย ถึงบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ หมู่ที่ 8 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 38
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลป 51007/3609) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 38
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนจามเทวี) สายบ้านหัววัง เชื่อมต่อถนนหลังที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 10 บ้านดอน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16