foto1
การพัฒนาและบริการสาธารณะแบบองค์รวม
foto1
เพื่อการสัญจร ที่ดีของประชาชน
foto1
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน
foto1
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
foto1
อุปกรณ์สำนักงาน
ลำปางยุคใหม่ สร้างสรรค์ เท่าทัน เท่าเทียม หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดลำปาง รวมถึง ประชาชน (People) และ ผู้อยู่อาศัย (Resident) ในพื้นที่นั้น ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนา และบริการสาธารณะแบบองค์รวม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างคุ้มค่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถกระจายการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในทุกพื้นที่เขตจังหวัด และทุกกลุ่มประชากรRead More...

เว็บไซต์จัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.ลำปาง เพื่อ...ลำปางยุคใหม่ โปร่งใส เท่าทัน เท่าเทียม

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0032 บ้านหัวทุ่ง-บ้านทุ่งม่านใต้ ช่วงบ้านแค่ หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำไหลเนื่องจากอุทกภัย ลำห้วยแม่พริก ช่วงไหลผ่านบ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 21
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหว เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหล่าย หมู่ที่ 1 ตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดรา เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านปันเหนือ หมู่ที่ 4 - บ้านปันใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา - บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 40
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ (ป๊อกกลาง) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 43