foto1
การพัฒนาและบริการสาธารณะแบบองค์รวม
foto1
เพื่อการสัญจร ที่ดีของประชาชน
foto1
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน
foto1
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
foto1
อุปกรณ์สำนักงาน
ลำปางยุคใหม่ สร้างสรรค์ เท่าทัน เท่าเทียม หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดลำปาง รวมถึง ประชาชน (People) และ ผู้อยู่อาศัย (Resident) ในพื้นที่นั้น ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนา และบริการสาธารณะแบบองค์รวม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างคุ้มค่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถกระจายการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในทุกพื้นที่เขตจังหวัด และทุกกลุ่มประชากรRead More...

เว็บไซต์จัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.ลำปาง เพื่อ...ลำปางยุคใหม่ โปร่งใส เท่าทัน เท่าเทียม

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0001 บ้านศาลาไชย – บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัววัง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0046 บ้านป่าตาล – บ้านนาริน ช่วงบ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยร่องอ้อ บ้านวังควาย หมู่ที่ 6 – บ้านทุ่งสุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างลาดคันทาง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0071 บ้านทุ่งเป้า - บ้านผาแดง ช่วงบ้านแม่ม่า ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำแม่ฮาว บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 27
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำพุบริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 27
การประมูลขายทอดตลาดวัสดุเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่ได้จากศูนย์ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 80
ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 72 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 32