foto1
การพัฒนาและบริการสาธารณะแบบองค์รวม
foto1
เพื่อการสัญจร ที่ดีของประชาชน
foto1
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน
foto1
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
foto1
อุปกรณ์สำนักงาน
ลำปางยุคใหม่ สร้างสรรค์ เท่าทัน เท่าเทียม หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดลำปาง รวมถึง ประชาชน (People) และ ผู้อยู่อาศัย (Resident) ในพื้นที่นั้น ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนา และบริการสาธารณะแบบองค์รวม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างคุ้มค่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถกระจายการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในทุกพื้นที่เขตจังหวัด และทุกกลุ่มประชากรRead More...

เว็บไซต์จัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.ลำปาง เพื่อ...ลำปางยุคใหม่ โปร่งใส เท่าทัน เท่าเทียม

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเผาเดี่ยว (เมรุเผาศพ) ระบบน้ำมันที่ประชาชนใช้ร่วมกันในสุสาน บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเผาเดี่ยว (เมรุเผาศพ) ระบบน้ำมันที่ประชาชนใช้ร่วมกันในสุสาน บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌปนสถานแบบเตาเผาเดี่ยว (เมรุเผาศพ) ระบบน้ำมันที่ประชาชนใช้ร่วมกันในสุสาน บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเมาะหลวง (ทุ่งกล้วย) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด – บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านแม่ปะดอย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปะ - บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการตามรอยพระยุคลบาทศาสตร์พระราชา ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านปันง้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร – บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11