foto1
การพัฒนาและบริการสาธารณะแบบองค์รวม
foto1
เพื่อการสัญจร ที่ดีของประชาชน
foto1
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน
foto1
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
foto1
อุปกรณ์สำนักงาน
ลำปางยุคใหม่ สร้างสรรค์ เท่าทัน เท่าเทียม หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดลำปาง รวมถึง ประชาชน (People) และ ผู้อยู่อาศัย (Resident) ในพื้นที่นั้น ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนา และบริการสาธารณะแบบองค์รวม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างคุ้มค่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถกระจายการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในทุกพื้นที่เขตจังหวัด และทุกกลุ่มประชากรRead More...

เว็บไซต์จัดซื้อ/จัดจ้าง อบจ.ลำปาง เพื่อ...ลำปางยุคใหม่ โปร่งใส เท่าทัน เท่าเทียม

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและขนถ่ายขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 83
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่สุก บ้านแม่สุกสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลป 51007/3200 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 45
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนากว้าว หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 46
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 58
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้ว เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นลำห้วยแม่วะ บ้านเด่น หมู่ที่ 8 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 48
ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 93
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลป 51007/2987) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 66